THƯ VIỆN SỐ

Trang chủ Thư viện số

Giới thiệu về Thư viện số

Thư viện số sắp xếp và lưu trữ các tài liệu điện tử. Tại đây bạn có thể tìm thấy các sách, giáo trình, bài báo, tài liệu hội thảo và các luận văn, luận án... Nội dung của Thư viện số sẽ cập nhật thường xuyên hoặc định kỳ và bộ sưu tập mới sẽ được bổ sung liên tục vào phần mềm này. Nội dung Thư viện số được sắp xếp theo các loại hình Giáo trình, Luận án, Luận văn, ... Trong mỗi loại hình có các ngành đào tạo và các bộ sưu tập. Mỗi bộ sưu tập có thể bao gồm nhiều bài/mục...

Các đơn vị trong Thư viện số

Chọn một đơn vị để duyệt các bộ sưu tập.

Recently Added

 • Bộ, Giáo dục và đào tạo (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia., 2006)
  Cuốn sách quán triệt tinh thần cơ bản nội dung và phương pháp biên soạn theo các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt đường lối, quan điểm xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng và Nhà nước ta, tổng ...
 • Lê, Thị Vân Hà (Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2001)
  Cuốn bài giảng gồm các chương như: Đại cương về giun sán ký sinh; Sán lá và những bệnh do sán lá gây nên.
 • Lê, Thị Vân Hà (Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2001)
  Cuốn bài giảng có các chương như sau: Cơ sở ký sinh trùng học; Đại cương về bệnh ký sinh trùng; .....
 • Ban chỉ đạo, Tổng kết chiến tranh (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia., 1995)
  Cuốn sách là một công trình tổng kết sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong quá trình biên soan, Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh đã được nhiều đồng chí lãnh đạo trước đây của Đảng và Nhà ...
 • Nguyễn, Thị Phương Thảo (Trường Đại học Nông Lâm Huế, 1995)
  Nội dung của cuốn bài giảng gồm các chương như: Giá trị kinh tế cây sắn; Đặc tính sinh học;...

View more